fbpx
Kup test

Regulamin Sklepu Internetowego dla profesjonalnych użytkowników

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego coronavirus-test.com.pl. Sklep prowadzi dystrybutor Towaru, firma ESJOT Sp. z o.o., Graniczna 2, 54-610 Wrocław, NIP 8943033709, KRS 0000396828, Regon 021723713, zwany dalej Sprzedawcą. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: info@coronavirus-test.com.pl, lub poczta tradycyjną na adres siedziby firmy. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej coronavirus-test.com.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Klienci będący Profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu określonym w Regulaminie oraz nie będący Konsumentem – wobec czego do umów tych (sprzedaży Towarów dokonywanych w Sklepie Internetowym) nie stosuje się postanowień Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (Dziennik Ustaw 2014 pozycja 827), ani innych przepisów dotyczące ochrony konsumentów.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Wyrób medyczny – narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby; b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia; c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego; d) regulacji poczęć – który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami. Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro: a) wyrób medyczny będący odczynnikiem, produktem odczynnikowym, kalibratorem, materiałem kontrolnym, zestawem, przyrządem, aparatem, sprzętem lub systemem, stosowanym samodzielnie lub w połączeniu, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania in vitro do badania próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym krwi i tkanek, wyłącznie lub głównie w celu dostarczenia informacji: o stanie fizjologicznym lub patologicznym; o wadach wrodzonych; do ustalenia bezpieczeństwa dla potencjalnego biorcy i zgodności z potencjalnym biorcą; do monitorowania działań terapeutycznych; b) pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro; c) sprzęt laboratoryjny ogólnego zastosowania, jeżeli ze względu na jego właściwości jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do użycia w badaniach diagnostycznych in vitro. Wyrób – wyrób w rozumieniu  artykułu 1 ustęp 1 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 Nr 107 pozycja 679 z późniejszymi zmianami) tj. wyrób medyczny, wyposażenie wyrobów medycznych, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywny wyrób medyczny do implantacji, system i zestaw zabiegowy złożony z wyrobów medycznych. Profesjonalny użytkownik – według definicji z artykułu 2 ustęp 1 punkt 26 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 Nr 107 pozycja 679 z późniejszymi zmianami) osoba będąca świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Świadczeniodawca – świadczeniodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 1373, z późniejszymi zmianami). Towar – test diagnostyczny na obecność przeciwciał IgG/IgM (wyrób medyczny do diagnostyki IVD), oferowany na stronie coronavirus-test.com.pl będący wyrobem medycznym przeznaczonym dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z artykułu 2 punkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r. Konsument – konsument w rozumieniu artykułu 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dziennik Ustaw 2014.121 z późniejszymi. zmianami) tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient – osoba/podmiot posiadający status Profesjonalnego użytkownika i nie będąca Konsumentem dokonująca zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sklep/Sklep Internetowy – Sklep Internetowy prowadzony pod adresem coronavirus-test.com.pl. Sprzedawca – ESJOT Sp. z o.o., Graniczna 2, 54-610 Wrocław, NIP 8943033709; KRS 0000396828; REGON 021723713. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Klienta w formie elektronicznej i zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczące nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej; włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.  Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca Zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu lub pełnomocnictwa, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie przez to, że przyjmie Zamówienie nie wiedząc o braku umocowania osoby składającej Zamówienie do działania w imieniu Klienta.

Usługi

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach Sklepu Internetowego. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Informacje o Towarach, podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. Towary oferowane w Sklepie Internetowym oferowane są wyłącznie profesjonalnym użytkownikom, według definicji z artykułu 2 punkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 Nr 107 pozycja 679 z późniejszymi zmianami) tj. osobom będącym świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem m.in.: zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, przychodnie, kliniki, a także lekarze, laboranci, farmaceuci, pielęgniarki/pielęgniarze, diagności laboratoryjni, ratownicy medyczni, personel medyczny, weterynarze. Towary nie są przeznaczone do użytku domowego. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży, o treści zgodnej z Regulaminem i Zamówieniem.

Dostawa, ceny i metody płatności

Towary wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazane przez Klienta miejsce dostawy znajduje się na terytorium Polski. Dostawa odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Przesyłka dostarczana jest w terminie 1-15 dni roboczych. 

Ceny Towarów podawane są w walucie prezentowanej na Sklepie Internetowym i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać następujące metody płatności:  płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia),  płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).  Klient zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy.

Odstąpienie od Umowy

Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Klienci będący Profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu określonym w Regulaminie oraz nie będący Konsumentem – wobec czego do umów sprzedaży Towarów dokonywanych w Sklepie tych nie stosuje się postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w tym Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od omowy sprzedaży Towaru na zasadach przewidzianych w tej ustawie.

Reklamacje

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres siedziby firmy lub na adres poczty elektronicznej. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres siedziby firmy lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Gwarancje

Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach Sklepu Internetowego.

Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.

Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Oświadczenie Klienta

Akceptując ten regulamin, Klient oświadcza, że:

a) ma świadomość, że Towar przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników według definicji z artykułu 2 ustęp 1 punkt 26 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 Nr 107 pozycja 679 z późniejszymi zmianami). oraz znana jest mu treść przepisu artykułu 10 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych zgodnie z którym „Zabrania się̨ dostarczania i udostępniania osobom, które nie są̨ profesjonalnymi użytkownikami, przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż wyroby, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 punkt 39 litery: b i c ww. Ustawy lub wyroby do samokontroli.”

b) posiada status profesjonalnego użytkownika i nie nabywa Towaru oferowanego Sklepie Internetowym pod adresem coronavirus-test.com.pl wbrew obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej prawu.

c) w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń w tym zwłaszcza co do posiadania statusu Profesjonalnego użytkownika, Klient odpowiedzialny będzie za wyrządzoną w ten sposób szkodę Sprzedawcy wynikająca z faktu zawarcia umowy sprzedaży z osobą nieposiadającą tego statusu.